Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn in werking getreden vanaf november 2017.

 

Artikel 1               Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1          “Koopovereenkomst”: een koopovereenkomst waarbij u producten koopt op afstand (zoals via de webshop, per telefoon of per e-mail) en deze producten door ons (of door een derde partij) worden geleverd;
1.2          “u”: een consument (natuurlijke persoon) die niet handelt in het kader van een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
1.3          “Herroepingsrecht”: uw mogelijkheid om binnen de bedenktijd af te zien van de Koopovereenkomst;
1.4          “wij”: de natuurlijke of rechtspersoon die de producten op afstand aan u aanbiedt;
1.5          “Modelformulier voor herroeping”: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese Modelformulier voor herroeping;

Artikel 2               Wie zijn wij

Alterna Go4inkt b.v.
www.go4inkt.nl
info@alterna.nl

Dorpsstraat 25
5768CD Meijel
0774660932
KVK: 14.10.85.90
BTW: NL8202.49.622.B.01

Artikel 3               Toepasselijkheid

3.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons en op elke met u gesloten Koopovereenkomst.
3.2          Voordat u iets van ons koopt, brengen wij deze algemene voorwaarden en eventuele specifieke productvoorwaarden duidelijk onder uw aandacht. Wij moeten dat zo doen, dat u deze algemene voorwaarden kunt downloaden, uitprinten en opslaan.
3.3          Wanneer de algemene voorwaarden en de specifieke product- of dienstenvoorwaarden strijdig met elkaar zijn, kunt u zich beroepen op de toepasselijke bepaling die voor u het meest gunstig is.

Artikel 4               Het aanbod

4.1          Als een product slechts tijdelijk of onder bepaalde voorwaarden beschikbaar is, dan wordt dit duidelijk op de productpagina vermeld.
4.2          De productpagina bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd zodat u het product goed kan beoordelen. Als wij gebruik maken van afbeeldingen, dan moeten deze waarheidsgetrouw zijn.
4.3          Elke productpagina moet zodanig duidelijk zijn, dat het voor u duidelijk is wat uw rechten en verplichtingen zijn bij de aankoop van het product.
4.4          Wij zijn alleen niet gebonden aan vergissingen of fouten op de productpagina, als het voor u overduidelijk is dat dit een vergissing of fout is.
4.5          Het komt wel eens voor dat producten verstuurd worden zonder omverpakking, dit om verzendkosten te besparen en zodat u niet thuis hoeft te zijn als klant voor het ontvangst van deze producten.

 

Artikel 5               De Koopovereenkomst

5.1          De Koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat u de aankoop van het product en de bijbehorende voorwaarden heeft geaccepteerd.
5.2          Na het sluiten van de Koopovereenkomst sturen wij u direct een ontvangstbevestiging per e-mail.
5.3          Wij zorgen ervoor dat u veilig kunt bestellen en betalen en wij zorgen voor voldoende technische en organisatorische beveiliging van alle (persoons)gegevens.
5.4          Wij zullen, los van onze overige wettelijke informatieverplichtingen, uiterlijk bij levering van het product aan u de volgende informatie schriftelijk meesturen:
a. ons bezoekadres waar u met klachten terecht kunt;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop u van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, of een duidelijke melding als het Herroepingsrecht is uitgesloten;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs inclusief alle belastingen van het product; de kosten van aflevering; de wijze van betaling, aflevering  of uitvoering van de Koopovereenkomst;
e. indien u een Herroepingsrecht heeft, het Modelformulier voor herroeping.

Artikel 6               Herroepingsrecht

6.1          U kunt een Koopovereenkomst met een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen. Wij mogen u vragen naar de reden van herroeping, maar u hoeft niet te antwoorden.
6.2          De bedenktijd gaat in op de dag nadat u, of een vooraf door u aangewezen derde:
a)            het product heeft ontvangen; of
b)           als u in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
c)            als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
d)           bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 7               Uw verplichtingen tijdens de bedenktijd

7.1          Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts uitpakken of gebruiken als dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag gebruiken en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen.
7.2          Als u niet zorgvuldig met het product omgaat, zoals uiteengezet in lid 1, en het product is hierdoor beschadigd, dan bent u aansprakelijk voor de waardevermindering van het product.
7.3          U bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product, als wij u voor of bij het sluiten van de Koopovereenkomst niet alle wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht hebben verstrekt.

Artikel 8               Uitoefening van het Herroepingsrecht door u en kosten daarvan

8.1          Als u gebruik maakt van uw wettelijke Herroepingsrecht, meldt u dit binnen de bedenktermijn door middel van het Modelformulier voor herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze aan ons.
8.2          U stuurt het product terug, of geeft het product af aan (een gemachtigde van) ons, binnen 14 dagen na de herroeping.
8.3          U stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, zoveel mogelijk in originele staat, verpakking en volgens de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
8.4          Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij u.
8.5          U draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, behalve als wij niet hebben gemeld dat u deze kosten moet dragen of als wij deze kosten zelf dragen.
8.6          De retourkosten ten behoeve van het herroepingsrecht zijn voor rekening van de koper. Mocht dit anders zijn dan wordt dit altijd medegedeeld.
8.7          De producten dienen in originele verpakking geretourneerd te worden zonder schade aan de verpakkingen/producten zodat Go4inkt deze weer als nieuw kan aanbieden aan nieuwe klanten. Bijvoorbeeld: een aangekochte printer waarvan de inktpatronen reeds geïnstalleerd zijn in de aangekochte printer worden niet tegen factuurwaarde retour genomen omdat we deze producten niet meer als nieuw kunnen verkopen. Dit geldt ook voor inktpatronen die reeds geopend zijn.

 

Artikel 9               Onze verplichtingen bij herroeping

9.1          Als u ons meldt dat u gebruik wilt maken van het Herroeppingsrecht, dan sturen wij u na deze melding direct een ontvangstbevestiging per e-mail.
9.2          Als u binnen 14 dagen na ontvangst van de producten meldt dat u gebruik wilt maken van uw Herroepingsrecht, vergoeden wij binnen 14 dagen na uw gedane melding alle door u gedane betalingen inclusief eventuele leveringskosten. Als wij aanbieden om het product zelf af te halen, mogen wij wachten met terugbetalen tot wij het product hebben ontvangen of tot u aantoont dat u het product heeft teruggezonden.
9.3          Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als u heeft gebruikt, tenzij u instemt met een andere betaalmethode. De terugbetaling is voor u kosteloos.
9.4          Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10            Uitsluiting Herroepingsrecht

Wij kunnen de volgende producten uitsluiten van het Herroepingsrecht als wij dit duidelijk op de productpagina vermelden:

a.            Producten die volgens uw specificaties zijn vervaardigd, die niet gefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van uw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn.
b.            Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
c.            Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
d.            Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
e.            Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
f.             Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de Koopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop wij geen invloed hebben;
g.            Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
h.            Kranten, tijdschriften of magazines.

Artikel 11            De prijs

11.1       Tijdens de op de productpagina vermelde geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, tenzij een prijswijziging nodig is als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
11.2       Wij mogen producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar wij geen invloed op hebben, met variabele prijzen aanbieden. Dit wordt bij het aanbod vermeld.
11.3       De op de productpagina genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12            Nakoming Koopovereenkomst en extra garantie

12.1       Wij staan ervoor in dat de producten voldoen aan de Koopovereenkomst en aan de op de productpagina vermelde specificaties. Ook staan wij ervoor in dat de producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid, de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften en eventuele met u gemaakte afspraken over ander dan normaal gebruik.
12.2       Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van ons, onze toeleverancier, importeur of producent waarin deze bepaalde rechten of vorderingen aan u toekennen die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is, in het geval wij tekortschieten in de nakoming van ons deel van de Koopovereenkomst.
12.3       Een extra garantie beperkt nooit uw wettelijke rechten en vorderingen.

Artikel 13            Levering en uitvoering

13.1       Wij nemen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering van de Koopovereenkomst en de levering van de producten.

13.2       Wij leveren het product op het adres dat u aan ons heeft doorgegeven.

13.3       Wij zullen de producten zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen leveren. Wij kunnen met u een andere leveringstermijn afspreken.

13.4       Als de bezorging vertraging ondervindt of een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan zo snel mogelijk bericht, uiterlijk binnen 30 dagen nadat u de bestelling heeft geplaatst. U heeft in dat geval het recht om de Koopovereenkomst zonder kosten te ontbinden.

13.5       Na ontbinding zoals bedoeld in het vorige lid zullen wij het bedrag dat u heeft betaald, direct terugbetalen.

13.6       Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ons tot het moment van bezorging aan u of aan een vooraf door u aangewezen en aan ons bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 14            Betaling

14.1       U betaalt de verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, tenzij anders is bepaald in de Koopovereenkomst. Indien een bedenktermijn ontbreekt, betaalt u de verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het sluiten van de Koopovereenkomst, tenzij anders is bepaald in de Koopovereenkomst.

14.2       U mag niet worden verplicht om meer dan 50% vooruit te betalen. Indien een vooruitbetaling is bedongen, kunt u geen recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, voordat de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

14.3       U bent verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan ons te melden.

14.4       Indien u niet tijdig aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, moeten wij u wijzen op de late betaling en u een termijn van 14 dagen gunnen om alsnog aan uw betalingsverplichtingen te voldoen. Als u niet binnen deze 14-dagen-termijn betaalt, bent u ook de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag verschuldigd. Wij kunnen dan buitengerechtelijke incassokosten aan u in rekening brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Wij kunnen in uw voordeel afwijken van genoemde bedragen en percentages.

14.5       We vragen onze klanten wel om vooruit te betalen, dit is voor ons de enige manier om de kosten zo laag mogelijk te kunnen houden. We mogen u hiertoe alleen niet verplichten. Wenst u dit dan geeft u dit even aan, wel komen er dan beheerskosten bij. Dan vragen we een vooruitbetaling van 49,95% over factuurwaarde + 20% over factuurwaarde als beheersvergoeding. Na ontvangst kunt u de overige 50,05% aan ons betalen. Tevens wordt voor orders > 500 euro een vooruitbetaling gevraagd of dit dient met ons vooraf kortgesloten te zijn. Mocht u dit toch wensen dan kunnen we als Go4inkt besluiten om de order te annuleren en de koop te onbinden.

 

Artikel 15            Klachtenregeling

15.1       Klachten over de uitvoering van de Koopovereenkomst moeten zo snel mogelijk nadat u de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven bij ons worden ingediend.

15.2       Bij ons ingediende klachten beantwoorden wij binnen 14 dagen na ontvangst. Als wij een langere verwerkingstijd nodig hebben, bevestigen wij binnen 14 dagen dat wij de klacht hebben ontvangen en geven wij een indicatie aan u wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 16            Geschillen

16.1       Op tussen u en ons gesloten Koopovereenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2       Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, dan is de Nederlands rechter te Roermond, dan wel de bevoegde rechter van het arrondissement waar u woont, bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

 

Artikel 17            Wijzigingen en aanvullingen algemene voorwaarden

17.1                       Wijzigingen in deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op de daarvoor gepaste wijze zijn gepubliceerd. Indien deze wijzigingen op u van toepassing zijn gedurende de looptijd van een aanbod, gelden de voor u meest gunstige bepalingen.

17.2       Aanvullende of afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van u zijn. Deze dienen schriftelijk te worden vastgelegd en moeten door u kunnen worden opgeslagen.

 

Artikel 18 Aansprakelijkheid

18.1       Bij een mogelijke aansprakelijkheidsstelling strekt de aansprakelijkheid zover tot voor maximaal het factuurbedrag waarop het product staat dat schade veroorzaakt heeft, en ook alleen het bedrag van het product dat schade veroorzaakt heeft. Bij problemen meldt dit altijd eerst vooraf bij ons zodat we dit voor u kunnen oplossen. We zijn hier altijd zeer schappelijk en redelijk in zodat het voor beide partijen tot een goede oplossing komt.

18.2       Bij het gebruik van huismerk producten is het altijd risico kopende partij, we geven uiteraard wel 10% garantie.

18.3       Alle producten van Go4inkt zijn niet voor inname of inwendig gebruik geschikt. De gebruikstemperatuur ligt tussen de 0 en 30 graden kamertemperatuur. Kwa vochtigheidsgraad zoals in Nederland gewoon is in een normale huiselijke woonomgeving. Lees verder de gebruiksaanwijzing zoals op verpakking staat.

18.4       Verzorg bij het openen van producten altijd voor een beschermende ondergrond zodat wanneer er vloeistoffen (bv inkt/toners) lekken dit niet op uw tapijt, kleding komt. Ook bij het verwisselen van producten met vloeistoffen (bv inkt/toners) zorg voor een beschermende ondergrond. Hiervoor bent u zelf verantwoordelijk.  

 

Artikel 19 overmacht

19.1       Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft www.Go4inkt.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat www.Go4inkt.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

19.2       Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan www.Go4inkt.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 20 Diversen

20.1       Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met www.Go4inkt.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door www.Go4inkt.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

20.2 www.Go4inkt.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

 

21. Elektronische communicatie en bewijs

21.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en www.Go4inkt.nl (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is www.Go4inkt.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van www.Go4inkt.nl .

21.2 De administratie van www.Go4inkt.nl geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

 

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

 

Modelformulier voor herroeping, stuur dit naar ons per email: info@go4inkt.nl, zet in het onderwerp Herroeping + ordernummer

 

-              Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten van ordernummer……….: [aanduiding product]*

 

herroept/herroepen*

-              Besteld op*/ontvangen op* [datum ontvangst bij producten]

-              [Naam consumenten(en)]

-              [Adres consument(en)]

-              [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

 

Klant login

Beoordeling Go4Inkt